Kritické zátěže - VaV/740/05/01
Domů Váš názor Obsah Hledat 
 

 

Dílčí zprávy
Výsledky
Doporučení a závěry

Název projektu

Zhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik persistentních environmentálních polutantů HM, POP´s ve vztahu k závazkům ČR v rámci konvence CLRTAP a navazujících protokolů včetně cílů definovaných Pracovní skupinou pro efekty  (WGE – UN ECE)

Cíl projektu

Vyhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik vyplývající pro hlavní receptory terestrických ekosystémů (půda, voda)  z antropogenní zátěže ovzduší HM, POPs založené na propočtech kritických zátěží včetně souvisejících bilancí látkových toků těchto persistentních environmentálních polutantů

Dílčí cíle

- Vyhodnocení ekosystémových rizik pocházejících ze znečištění ovzduší monitorovanými kovy.

- Vyhodnocení rizik pro zdraví člověka.

- Vyhodnocení znečištění ovzduší POPs a důsledky na ekosystémy a zdraví lidí. Vyhodnocení bude založeno na propočtech kritických zátěží, včetně souvisejících bilancí látkových toků.

- Stanovení příspěvku v celkové expozici ovzduším pro ekosystémy a člověka vycházejícího ze zdrojů znečištění.

- Měření POPs a těžkých kovů ve zvolených environmentálních matricích na vybraných modelových lokalitách ČR.

- Doplňkové sledování absentujících polutantů v hlavních složkách ekosystémů a hodnocení jejich zdravotních a ekologických rizik.

- Návrh kritických koncentrací POPs.

- Využití dostupných mezinárodních metodik

- Výpočty, použité postupy, matematické modely a finální odhady rizik musí být aplikovány na podmínky ČR a musí respektovat existující domácí zdroje .

ZADAVATEL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
VRŠOVICKÁ 65
100 10   PRAHA 10
NOSITEL PROJEKTU: EKOTOXA OPAVA, S.R.O.
HORNÍ NÁM. 2
746 01   OPAVA
SPOLUNOSITELÉ: TOCOEN, S.R.O.
KAMENICE 126/3
625 00   BRNO
ČEÚ Praha
Další organizace zapojené do řešení projektu:

EGÚ Praha 
VÚV Praha TGM
ČHMÚ Praha
ÚKZÚZ Brno

 

 

Kontaktní informace

Telefon

547 121 404

Fax

547 121 431

Poštovní adresa

TOCOEN, s.r.o. Kamenice 126/3, Brno 625 00

Elektronická pošta

Obecné informace: tocoen@tocoen.cz
Prodej:
Podpora zákazníkům:
Správce webového serveru: cupr@recetox.muni.cz

 

 

[ Domů ] Dílčí zprávy ] Výsledky ] Doporučení a závěry ]

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu cupr@recetox.muni.cz.
Copyright © 2002 Projekt VaV "Kritické zátěže"
Naposledy změněno: 26. 09. 2002